8-6-2017 RAYMOND VASQUEZ RETIREMENT & RAY YANEZ BIRTHDAY - RalphGodoy